1. Allmänt/avtalstecknande

1.1 Babbel GmbH (nedan “Babbel”), med säte på Andreasstraße 72, 10243 Berlin, driver ett inlärningssystem på internet, på domänen www.babbel.com. Med hjälp av detta system kan du snabbt och enkelt utöka dina språkkunskaper. Babbel kan anropas via internetläsare eller via mobila applikationer.

Presentkort som köps via denna Babbel-butik online (nedan "presentkort"), kan lösas in på https://home.babbel.com/coupons/new. Förutom presentkort kan man köpa andra artiklar, beroende på aktuell tillgänglighet (nedan kallas presentkort och artiklar gemensamt för "produkt". Babbels allmänna användningsvillkor (nedan ”AAV“) gäller för köp av produkter genom konsument eller företag (nedan ”kund“) i föreliggande online-butik. Härmed avvisas kundens egna villkor såvida inte annat har överenskommits.

1.2 För avtal gällande de kostnadsfria och kostnadspliktiga tjänster och produkter som Babbel erbjuder på www.babbel.com samt för inlärningskurser initierade genom inlösen av presentkort gäller vid var tidpunkt angivna allmänna affärsvillkor, om inte annat uttryckligen har reglerats.

1.3 Konsument enligt dessa AAV är varje fysisk person, som tecknar ett juridiskt bindande avtal i syften som i huvudsak inte kan tillordnas dennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. Företagare enligt dessa AAV är varje fysisk eller juridisk person eller handelsbolag som agerar under utövande av sin fristående yrkes- eller kommersiella verksamhet sluter ett rättsligt bindande avtal.

1.4 De produktbeskrivningar från säljaren som finns i denna online-butik utgör inga bindande erbjudanden från Babbels sida, utan syftar till att avge ett bindande erbjudande genom kunden.

1.5 Kunden kan avge erbjudandet via det online-orderformulär som finns i online-butiken. Kunden lägger de utvalda produkterna i den virtuella kundvagnen och genomgår den elektroniska orderprocessen. Därefter klickar kunden på den knapp som slutför beställningen, varvid han eller hon avger ett rättsligt bindande avtalserbjudande avseende produkterna i kundvagnen. Under beställningsprocessen måste en korrekt e-postadress ovillkorligen anges samt övriga data anges i det område som är markerat som ett obligatoriskt fält.

1.6 Babbel kan godkänna kundens erbjudande inom två dagar, genom att Babbel skickar kunden en orderbekräftelse i textform via e-post på den adress som har angivits i orderprocessen. När orderbekräftelsen kommer till kunden, kommer ett avtal mellan kund och Babbel till stånd. Om Babbel inte godkänner kundens erbjudande inom den ovannämnda fristen, betraktas detta som ett avslag av erbjudandet med den påföljden att kunden inte längre är bunden till sin viljeförklaring.

1.7 Fristen för godkännande av erbjudandet börjar löpa dagen efter avsändandet av erbjudandet genom kunden och slutar med utgången av den andra dagen som följer på avsändandet av erbjudandetn.

1.8 Vid avgivande av ett erbjudande via säljarens online-orderformulär lagras avtalstexten av Babbel och skickas till kunden som text via e-post efter att denne har skickat sin beställning. Före den bindande inlämningen av beställningen via säljarens online-orderformulär kan kunden korrigera sina uppgifter löpande via vanliga tangentbords- och musfunktioner.

1.9 Fakturering på papper förekommer inte, utan fakturan skickas via e-post. Kunden godtar elektronisk faktura i och med att ordern läggs.

1.10 Beställningshanteringen och kontakten äger i regel rum via e-post och automatiserad orderavveckling. Kunden skall säkerställa att den e-postadress som han eller hon har angivit för orderavvecklingen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar på denna adress kommer fram. I synnerhet skall kunden, om spamfilter används, säkerställa att alla e-postmeddelanden frånsom säljaren eller dennes externa ombud i orderavvecklingen kan tas emot.

1.11 Leveransen av presentkortet sker som utskick i elektronisk form via e-post till den kommunikationsadress som kunden har angivit vid avtalstecknandet, om inget annat har överenskommits. Utskick av artiklar sker via post till den angivna postadressen.

 

  1. Priser och betalningsvillkor

2.1 För leveransen gäller listpriserna vid tidpunkten för beställningen så som de visas i online-butiken. Om inget annat framgår av säljarens erbjudande utgör de angivna priserna slutpriser som omfattar lagstadgad moms och som är inklusive fraktkostnader.

2.2 Kunden har olika betalningssätt online att välja mellan och information om detta ges i online-butiken. Betalning skall erläggas omedelbart efter avtalsingåendet.

2.3 Säljaren förbehåller sig rätten att uttryckligen bemyndiga en tredje part att uppmana kunden att betala eller att inkassera betalning. Om ett sådant fall föreligger betraktas den erlagda betalningen till tredje part samtidigt som en skuldbefrielse gentemot säljaren.

2.4 En betalning räknas som erlagd när säljaren eller den av säljaren bemyndigade tredje parten kan förfoga över beloppet. Vid dröjsmål med betalningen har säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.

 

  1. Annulleringsrätt för konsumenter

Nedanstående annulleringsrätt tillkommer endast konsumenter.

INFORMATION OM ANNULLERINGSRÄTTEN

Annulleringsrätt

Du har rätt att inom 14 dagar utan uppgift om skäl annullera detta avtal. Annulleringsfristen är 14 dagar från dagen då avtalet ingicks. För att utöva din annulleringsrätt måste du informera oss (Babbel GmbH, Andreasstraße 72, 10243 Berlin, Tyskland, tel.: +49 30 779079 510 (öppettider: måndag-fredag, kl. 10:00 till 14:00 CET), e-post: support@babbel.com) genom en entydig förklaring (t.ex. ett med posten skickat brev, ett fax eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exempelformuläret, men det är inget krav.

Exempelformulär, annullering

För säkerställande av annulleringsfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan annulleringsfristen löper ut.

Konsekvenser av ångeråtgärden

Om du annullerar detta avtal måste vi återbetala till dig alla betalningar som vi har erhållit från dig, inkl. leveranskostnaderna (med undantag för de extrakostnader som har att göra med att du valde en annan typ av leverans än den standardleverans som vi erbjuder och som är mest prisvärd) omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om din annullering av detta avtal ankom till oss. För denna återbetalning använder vi samma betalsätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat har avtalats med dig uttryckligen; inte i något fall debiteras du ersättning p.g.a. denna återbetalning.

SLUT INFORMATION OM ANNULLERINGSRÄTTEN

 

  1. Villkor för presentkort

4.1 Den förvärvade presentkortskoden kan överföras. Varje fysisk, myndig person (nedan “användare”) kan logga in på Babbels inlärningsplattform och utnyttja det kostnadsfria resp. kostnadspliktiga inlärningsprogrammet.

4.2 För att kunna lösa in presentkortet och ta del av språkkursen måste användaren registrera och verifiera ett konto.

4.3 Presentkortet kan användas för den löptid som har valts under beställningsprocessen för fritt val av någon av de tillgängliga språkpaketkombinationerna av inlärningsspråk och visningsspråk. Presentkortskoden gäller då för inlösen vid ETT tillfälle. Kontantutbetalning är inte möjlig. Tillgodohavandet på ett presentkort betalas inte ut i kontanter och ränteberäknas heller inte.

4.3 Presentkort löses in fram till slutet av det tredje året efter året då det köptes.

 

  1. Ansvar

5.1 Babbel strävar efter att alltid säkerställa en korrekt drift av online-butiken. Babbel kan dock inte garantera att den alltid är tillgänglig.

5.2 Anspråk på skadestånd genom kund är uteslutna, såvida inte annat regleras nedan. Undantagna från detta är skadeståndsanspråk från kund p.g.a. skada på liv, kropp, hälsa eller p.g.a. överträdelse av väsentliga avtalsskyldigheter (kardinalskyldigheter) samt ansvar för övriga skador som beror på uppsåtlig eller grovt vårdslös kränkning genom Babbel, dess juridiska ombud eller agenter.

5.3 Vid överträdelse av väsentliga avtalsskyldigheter ansvarar Babbel endast för den avtalstypiska, förutsägbara skadan om den har orsakats av vårdslöshet, såvida det inte rör sig om användarens skadeståndsanspråk ur en skada på liv, kropp eller hälsa.

5.4 Begränsningarna i styckena 5.2 och 5.3 gäller även till förmån för Babbel:s juridiska representanter och ombud, om anspråk görs gällande direkt mot dessa.

5.5 Bestämmelserna i produktansvarslagstiftningen påverkas ej. 

 

 

  1. Användning av kunddata

När det gäller alla data som rör affärsrelationerna med kunden, gäller Babbel:s dataskyddsbestämmelser som finns att tillgå i online-butiken. Vid ytterligare frågor om dataintegritet och önskemål om upplysningar eller rättelser kan kunden kontakta Babbel på support@babbel.com.

 

  1. Information om konfliktlösning online

För lösning av tvister mellan kommersiella förbrukare och en inom EU bosatt, icke-kommersiell användare (konsument) tillhandahåller EU en online-plattform för konfliktlösning i samband med kostnadspliktiga köp- och tjänsteavtal. Deltagande i online-tvistlösningsrprogrammet är frivilligt. Även om Babbel inte deltar i detta program kommer vår kundtjänst att även fortsättningsvis ge användarna kompetent hjälp vid eventuella problem: support@babbel.com. Online-plattformen för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr .  

 

  1. Laga forum, tillämplig rätt, enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

8.1 Avtal mellan Babbel och användaren omfattas endast av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med uteslutande av FN:s köplagskonvention. I affärsverksamheten med konsumenter inom EU kan även rätten vid konsumentens hemvist vara tillämplig om det rör sig om obligatoriska konsumenträttsliga bestämmelser.

8.2 Parterna utsluter tillämpning av den internationella privaträttens kollisionsstandarder om dessa leder till en exklusiv tillämpning av andra rättsordningar.

8.3 De allmänna användningsvillkoren förblir bindande även om enskilda punkter i villkorens övriga delar skulle förlora sin rättsliga verkan.

8.4 Laga forum är Babbels säte, om användaren inte har sin hemvist i Tyskland.

 

Utgåva: december 2016